១៨ មករា ២០២០|

«យោង​តាម​លទ្ធផល​នៃការ​អង្កេត​តាម​ដាន​គុណភាព​ខ្យល់​ពីស្ថានីយ​ត្រួត​ពិនិត្យ​គុណ​ភាព​ខ្យល់​ ដែល​ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​ដំឡើង​នៅ​រាជធានី​និងខេត្តទូទាំង​ប្រទេស​បានបង្ហាញ​ថា​ស្ថានភាពភាព​គុណភាពខ្យល់បាន​និងកំពុងវិលមករកភាព​ប្រសើរឡើងវិញ​ហើយដែល​កំហាប់ប៉ារ៉ា​ម៉ែត្រ​ភាគ​ល្អិតនិចល ​PM 10 និង PM 2.5 មានការធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅស្ថិតក្នុងរង្វង់ស្តង់ដារ។ ក្រុមមន្ត្រីជំនាញ​ផ្នែក​គុណភាព​ខ្យល់​ក្រសួង​បរិស្ថាន​នៅ​តែបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យយ៉ាង​យកចិត្ត​ទុកដាក់​បំផុត ហើយប្រសិន​បើមាន​ការវិវឌ្ឍ​ថ្មីៗ​យ៉ាងណា […]