រូបសំណាកសំខាន់ៗក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ត្រូវបានរំលេ ចលើអាវក្រុមឬទ្ធិសែន ត្រៀមពាក់ក្នុងការប្រកួតលីកទី២កម្ពុជា

កំពង់ឆ្នាំង៖ រូបសំណាកសំខាន់ៗឃើញតាមសួនច្បារនានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ត្រូវបានរំលេចលើអាវក្រុមឬទ្ធិសែន ដើម្បីត្រៀមពាក់ក្នុងការប្រកួតលីកលំដាប់ទី២កម្ពុជា។

ឈុតសម្រាប់ពាក់ប្រកួតដែលរូបសំណាកសំខាន់ៗក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ត្រូវបានប្រកាសផ្លូវការក្នុងFaceBook page របស់ក្រុមឬទ្ធិសែន និងលក់ក្នុងតម្លៃ១១ដុល្លារ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រដែលត្រូវការផងដែរ។


រូបភាព៖ Rithisen fc

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង